Katalog informacij javnega značaja

 
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Gabrovka – Dole
Gabrovka 30, 1274 Gabrovka
Telefon tajništvo:

01 89 71 242                                                                                            01 89 71 280                                                                                        051 395 043
031 612 072 – mobilna številka (dosegljive skupine pri dejavnosti zunaj šole)

Davčna številka šole: 84580062

Matična številka šole: 5084873000

TRR: SI56 0110 0600 0069 766

Odgovorna uradna oseba: Igor HOSTNIK, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 13. 2 2009
Datum zadnje spremembe: 16. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-gabrovka-dole.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Gabrovka – Dole
Gabrovka 30, 1274 Gabrovka

Podružnična šola Dole pri Litiji
Dole 28, 1273 Dole pri Litiji
Tel.: 01 89 72 011
Vodja: Tadeja Jesenšek

Enota Vrtec ČEBELICA
Gabrovka 61, 1274 Gabrovka
Tel.: 01 89 71 555
Vodja: Marija Lenart

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Igor HOSTNIK, ravnatelj
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Letni delovni načrt (LDN) vrtca Čebelica
 • Učbeniški sklad
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Upravne postopke odločanja o subvencioniranju šolske prehrane
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Jih ni.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Objave že posredovanih informacij javnega značaja

 • Letni delovni načrt OŠ Gabrovka – Dole
 • Šolska publikacija OŠ Gabrovka – Dole
 • Publikacija vrtca Čebelica
 • Urniki za šolsko leto

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta : www.os-gabrovka-dole.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Osveženo 30. 11. 2021  

 

(Skupno 1.271 obiskov, današnjih obiskov 1)