Objave prostih delovnih mest in zaposlitve

 

Razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:

5. 4. 2024

Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, ki je bil sprejet na 9. seji Sveta zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, dne 29. 3. 2024, razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).  

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2024.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa oziroma najkasneje do vključno 15. 4. 2024 na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

___________________________________________________________________________________________

2. 2. 2024

Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, ki je bil sprejet na 4. seji Sveta zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, dne 18. 1. 2024, razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).  

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2024.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa oziroma najkasneje do vključno 12. 2. 2024 na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

____________________________________________________________________________________________________  

21.11.2018

Iščemo

KNJIŽNIČARJA/KO

Opis delovnega mesta: Izvajanje del v šolski knjižnici.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas (poskusno delo se bo izvajal 3 mesece od pričetka dela)

Obseg zaposlitve: krajši delovni čas – 18 ur/teden

Druge zahteve: Kandidat mora imeti obvezno vozniški izpit B kategorije

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, na naslov OŠ Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka ali prinesejo osebno v upravo šole (od pon. do pet. med 7. in 12. uro) do najkasneje 7. 12. 2018.

Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejši od 3 mesecev), dokazila o ustrezni izobrazbi, Potrdilo o opravljenem izobraževanju s sistemom COBISS in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. Kandidat mora imeti opravljeno izobraževanje za šolske knjižnice (prevzemanje zapis in zalog) v sistemu COBISS-u).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01/ 89 71 242.

_____________________________________________________________________________________________________________

21. 11. 2018

Iščemo

UČITELJA/ICO V RAZŠIRJENEM PROGRAMU NA PODROČJU ZDRAVJE, GIBANJE

Opis delovnega mesta: Organiziranje in izvajanje pouka v sklopu poskusnega uvajanja razširjenega programa v OŠ na področju zdravja in gibanja.

Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 8. 2021 oz. za čas izvajanja programa (poskusno delo se bo izvajal 3 mesece od pričetka dela)

Obseg zaposlitve: krajši delovni čas – 16 ur/teden

Druge zahteve: Kandidat mora imeti obvezno vozniški izpit B kategorije

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, na naslov OŠ Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka ali prinesejo osebno v upravo šole (od pon. do pet. med 7. in 12. uro) do najkasneje 26. 11. 2018.

Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejši od 3 mesecev), dokazila o ustrezni izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01/ 89 71 242.

 


 

Vodstvo Osnovne šole Gabrovka – Dole

(Skupno 292 obiskov, današnjih obiskov 1)