Dragi učenci in starši!

V devetem razredu devetošolci sprejemate pomembno odločitev, saj izbira srednje šole in bodočega poklica pomeni prelomnico in velik korak v vašem življenju. Vsaka pomembna odločitev pomeni veliko vloženega časa. Pomembno je, da poklic izberete na podlagi lastnih zmožnosti, ambicij, interesov in ciljev. Ravno zato je pomembno, da si vzamete dovolj časa in tako pridobite čim več informacij o srednji šoli in željeni smeri. Samo zadostna mera informacij, vas bo pripeljala do najboljše izbire. Odrasli veliko časa preživimo na delovnem mestu, zato je zelo pomembno da nas delo zanima, veseli in osrečuje. S tem sem želela povedati, da je izbira poklica pomembna, saj lahko vpliva na vaše življeni.

Učencem in staršem sem glede vseh informacij pri odločanju, izbiri, vpisu na voljo svetovalna delavka Tamara Mišmaš (tamara.mismas@guest.arnes.si).

Učenci so nekatere informacije že dobili v spletni učilnici, in sicer v datoteki Poklicna orientacija.  Tako bo tudi z vsemi ostalimi informacijami.

Pomembni spletni naslovi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512

www.ess.gov.si

www.mojaizbira.si

www.cpi.si

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

Štipendiranje:

Zoisove in kadrovske štipendije:

http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije in Zoisove štipendije:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Štipendija za deficitarne poklice:

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/e-letak_za_273.jr.pdf

Pomembni datumi:

(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)